1. Liiketoiminnan kehittäminen ja toimintamalli

a. Strategiset valinnat

P: Organisaatio tekee onnistuneita strategisia valintoja niin markkinan tarpeiden ja potentiaalin kuin omien kyvykkyyksiensä kannalta päättäessään liiketoimintansa kehittämisen tavoista, suunnasta ja päämääristä.

N: Organisaatio epäonnistuu strategisia valintoja tai päätöksiä tehdessään; se ei esim. kykene ymmärtämään markkinan tarpeita tai potentiaalia tai ei tunnista omia vahvuuksiaan tai heikkouksiaan.

b. Strategian toteuttaminen

P: Organisaatio onnistuu strategiansa toteuttamisessa; esim. se toteuttaa kehitysprojektit menestyksekkäästi ajallisesti ja sisällöllisesti.

N: Organisaatio epäonnistuu strategiansa toteuttamisessa, se saattaa esim. epäonnistua kehitysprojekteissaan ajallisesti, resurssien mitoituksen kannalta tai sisällöllisesti. Saattaa käydä myös niin, että organisaation kehitysprojektit eivät tue ollenkaan tai riittävästi strategian kannalta keskeisiä asioita.

P: Organisaatio onnistuu valitsemaan strategian toteuttamisen kannalta oikean tavan johtaa ja organisoida toimintaa tehokkaasti ja laadukkaasti sekä riittävän joustavaksi ja muutoksiin reagoivaksi.

N: Organisaatio epäonnistuu toiminnan johtamisen ja organisoinnin määrittelyssä ja/tai valinnassa niin, että se ei esim. tue tehokasta ja joustavaa tapaa toimia ja reagoida ulkoisiin ja sisäisiin tarpeisiin ja/tai muutoksiin.

c. Tuotteiden ja/tai palveluiden vastaavuus asiakkaiden odotuksiin tai tarpeisiin

P: Organisaation kehittämät tuotteet ja/tai palvelut vastaavat asiakkaiden odotuksia ja tarpeita erinomaisesti tai organisaatio kykenee uusilla tuotteillaan ja/tai palveluillaan jopa luomaan uusia tarpeita ja uutta kysyntää markkinoilla, jolloin se on kilpailullisesti etulyöntiasemassa.

N: Organisaation tarjoamat tai kehittämät palvelut eivät vastaa asiakkaiden odotuksia ja tarpeita, ne ovat esimerkiksi teknologisesti vanhentuneita, toteutukseltaan liian kalliita tai eivät muuten ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä asiakkaat haluavat tai ovat valmiita maksamaan. Toisinaan saattaa käydä myös niin, että markkina ei vielä ole kypsä vastaanottamaan organisaation kehittämää uutta innovaatiota; organisaatio on tavallaan liikaa aikaansa edellä.

d. Uudet liiketoimintamahdollisuudet

P: Organisaatiolla on prosessit ja kyvykkyys tunnistaa, analysoida, jalostaa ja ottaa käyttöön uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita, joilla se kykenee tukemaan strategiaansa tai jopa ylittämään strategiset tavoitteensa.

N: Organisaatiolta puuttuvat prosessit ja kyvykkyys tunnistaa, analysoida, jalostaa tai ottaa käyttöön uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita. Organisaatio saattaa toisinaan olla myös niin kiinni perinteisessä liiketoiminnassaan, tuotteissaan ja ympäristössään, ettei se havaitse markkinoilla tapahtuvaa muutosta, vaikka sillä olisikin kyky jalostaa ja ottaa käyttöön uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita.

e. Kilpailijoiden uudet innovaatiot

P: Organisaation markkina- ja kilpailijaseuranta toimii ja se kykenee mukauttamaan omaa toimintaansa huomioiden ennakoivasti markkinoiden ja kilpailijoiden toiminta ja lisäksi se kykenee pitämään tai jopa parantamaan asemaansa markkinoilla huolimatta kilpailijoiden uusista yllättävistäkin innovaatioista.

N: Organisaatiolla ei ole halua tai kykyä toteuttaa toimintaympäristöönsä nähden riittävää markkina- ja kilpailuseurantaa ja näin kilpailijoiden uudet merkittävät innovaatiot tulevat markkinoille toistuvasti yllätyksenä. Tämä voi johtaa siihen, että organisaatio menettää markkinaosuuttaan ja saattaa vähitellen joutua kilpailullisesti marginaaliseen asemaan.

f. Asiakkaat ja toimittajat

P: Organisaatio kykenee systemaattisen ja oikealla tavalla painotetun asiakas- ja toimittajahallinnan avulla ylläpitämään asiakkaiden- ja toimittajien tyytyväisyyden hyvällä tai erinomaisella tasolla ja voi tällöin myös hyödyntää näihin liittyviä prosesseja ja toimintoja tavoitteiden saavuttamisen ja esim. tehokkuuden kannalta edelleen.

N: Organisaatiolta puuttuu systemaattinen tapa toteuttaa asiakas- ja toimittajahallinnan prosesseja, mikä voi johtaa siihen, ettei organisaatio ei keskity asiakas- ja toimittajahallinnassaan kustannustehokkaasti olennaisiin tekijöihin eikä esim. hyödynnä toimivia ja laadukkaita asiakas- ja toimittajasuhteita.