3. Organisaatiorakenne

a. Hallinto- ja johtamismalli

P: Organisaatio on luonut toimintaa tukevan hallinto- ja johtamisjärjestelmän, joka joustaa toiminnan vision, strategian sekä elinkaaren vaiheen muuttuessa tukien strategisten tavoitteiden saavuttamista.

N: Organisaatio ei ole määritellyt toiminnan tavoitteiden saavuttamista tukevaa hallinto- ja johtamisrakennetta jolloin esim. organisaation päätöksenteko ei ole selkeää eikä organisaatio ole joustava sisäisiin tai ulkoisiin muutoksiin.

b. Organisaatiorakenne ja prosessit

P: Organisaatio on kehittänyt organisaatiorakennetta ja prosesseja toiminnan muutosten ja painopisteiden edellyttämällä tavalla. Organisaatio suunnittelee ja toteuttaa muutokset osana strategista johtamistaan, jolloin ne on helpompi myös perustella ja toteuttaa strategisten tavoitteiden lähtökohdista ja saada näin myös organisaation henkilöstö, sen asiakkaat ja muut sidosryhmät mukaan muutokseen.

N:Organisaatiolla ei ole kyvykkyyttä tai halua muuttaa organisaatiorakennettaan ja / tai prosessejaan toiminnan muutosten edellyttämällä tavalla. Taustalla voi olla epävarmuus muutosten vaikutuksesta henkilöstöön tai asiakkaisiin.

c. Arvot ja eettiset periaatteet

P: Organisaatio on määritellyt arvot ja eettiset periaatteet sekä jalkauttanut ne osaksi päivittäistä toimintaa. Eettisten periaatteiden noudattamisen valvontaa varten on luotu menetelmät ja prosessit. Arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat aidosti liiketoimintaa erityisesti sellaisissa erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

N: Organisaatio ei ole määritellyt arvojaan tai eettisiä toimintaperiaatteitaan, tai ainakaan määriteltyjä periaatteita ei ole jalkautettu osaksi toimintaa eikä periaatteiden noudattamista valvota. Tällöin mm. sisäiset ja ulkoiset intressiristiriidat voivat vaikuttaa päätöksentekoon arvojen vastaisesti.