4. Liiketoiminnan uudelleen järjestelyt

a. Yritysjärjestely

P: Organisaatiolla on olemassa määritelty ja kuvattu yritysjärjestelyprosessi, jossa on kuvattu eri vaiheet ja vastuutahot. Kuvauksessa on määritelty mm. ennen yrityskauppaa hankittavat tiedot sekä toimintatapa niiden riittävyyden ja oikeellisuuden varmistamiseen. Lisäksi kuvauksessa on määritelty prosessi muutosten vaikutusten arviointiin, jossa tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja/tai riippumattomia tiedon lähteitä. Näin varmistetaan, että organisaatiolla on riittävät tiedot päätöksentekoa varten. Halutut hyödyt voidaan täysimääräisesti saavuttaa.

N: Organisaatio ei ole etukäteen määritellyt eikä kuvannut yritysostoihin liittyvää prosessia, eikä siihen liittyvien eri toimijoiden vastuita. Tämä voi johtaa siihen, ettei organisaatio saa päätöksenteon edellyttämää tietoa kohteesta ja päätös tehdään osin virheellisen tai puutteellisen tiedon ja business–case –laskelman varassa. Tällöin hyödyt voivat jäädä saavuttamatta ja integrointi olemassa olevaan toimintaa voi epäonnistua.

b. Prosessien ja toimintojen integrointi

P: Organisaatiolla on olemassa hyvin määritelty ja kuvattu prosessi yritysoston jälkeistä prosessien ja toimintojenintegrointia varten. Prosessikuvauksissa on määritelty vastuut sekä valvonta- ja seurantamenettelyt. Organisaatio on valmistellut tavoitteet ja suunnitelman prosessien integroinnille riittävän aikaisessa vaiheessa ja se on kiinnittänyt erityistä huomiota ostokohteen henkilöstön osallistamiseen yhteisten tavoitteiden taakse. Näin organisaatio varmistaa prosessien integrointiin liittyviin tavoitteiden saavuttamisen.

N: Organisaatio ei ole etukäteen määritellyt tai kuvannut yritysoston jälkeistä integrointiprosessia eikä eri osapuolten vastuita ole päätetty. Tällöin integrointisuunnitelmaa aletaan mahdollisesti valmistelemaan myöhässä ja menetetään henkilöstöön tai muuhun toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja lisäarvo. Tällöin esim. ostokohteen toiminta jatkuu samanlaisena kuin ennen kauppaa ja muutosvastarinta kohteen henkilöstössä kasvaa.