3. Valuuttoihin liittyvät riskit

a. Valuuttariskeiltä suojautuminen

P: Organisaatiolla on sijoitussuunnitelma, jossa se on määritellyt periaatteet valuuttariskiltä suojautumiseen. Valuuttasuojauksia käytetään, jotta voidaan turvata saatavat ja suojaamaan velat. Suojautumisessa yritys pyrkii esim. suunnitelmallisesti kohdistamaan valuuttavelkansa ja saamisensa samoiksi valuutoiksi riskin pienentämiseksi. Organisaatiossa on lisäksi käytettävissä markkinatietoa valuuttakurssien ennusteista ja tätä kautta valuutta-arvojen muutosten vaikutukset organisaation kannattavuuden turvaamiseksi tai parantamiseksi kyetään hyödyntämään. Organisaatiossa analysoidaan suunnitelmallisesti valuuttariskien hallintaan liittyvät riskit, eikä sellaisia spekulatiivisia valuuttariskejä toteuteta, joilla ei ole yhteyttä organisaation toimintaan.

N: Organisaatioilla ei ole sijoitussuunnitelma, jossa olisi määritelty periaatteet valuuttariskiltä suojautumiseen. Valuutta-arvojen muutosten vaikutuksia ei etukäteen pohdita, jolloin suojaukset saattavat jäädä tekemättä ja näistä aiheutuu taloudellisia menetyksiä. Organisaatio saattaa myös ryhtyä valuuttaoperaatioihin, joihin sillä ei ole osaamista eikä niihin liittyviä riskejä ole tunnistettu. Valuuttasuojausten tekemisessä ei esim. ole riittävästi huomioitu eri valuuttojen keskinäisiä riippuvuuksia, eikä ole esim. käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.