7. Pääomien hallinta

a. Pääomien ja rahoituksen turvaaminen

P: Organisaatiolla on pääomien hankintaan liittyvä suunnitelma siitä, miten se hankkii varoja toimintansa aloittamiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa on huomioitu perustajien ja sidosryhmien tarpeet ja mahdollisuudet pääomien sijoittamiseen. Samoin on mietitty, miten ja missä muodossa mahdollisten pääoma- ja/tai muiden sijoittajien sijoitukset pyritään saamaan. Rahalaitosten ja vastaavien rahoittajien suuntaan toiminta on avointa ja säännöllistä sekä heille toimitetaan tarpeen mukaan raportteja taloudellisesta tilanteesta (kaiken perustana ovat toiminnan kannattavuus ja selkeät tulevaisuuden näkymät).

N: Organisaatiossa ei ole laadittu pääomien hankintaan liittyvää suunnitelmaa. Sillä ei ole näkemystä siitä, keneltä/mistä ja kuinka paljon pääomaa tarvitaan toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Varojen saamiseksi saatetaan joutua toimimaan ad-hoc tyyppisesti, jolloin pääomien/rahoituksen kustannukset myös kasvavat. Rahoittajien/sijoittajien silmissä tällainen toiminta saattaa näyttää epäluotettavalta.

b. Vakavaraisuus ja velkaantumisaste

P: Organisaatio on selkeä suunnitelma oman ja vieraan pääoman suhteen pitämiseksi tavoitteen mukaisena. Tämä parantaa kannattavuutta ja antaa organisaatiolle mahdollisuuksia investointien ja/tai yritysostojen toteuttamiseen nopeastikin.

N: Organisaatiolla ei ole selkeää suunnitelmaa oman- ja vieraan pääoman pitämiseksi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisena ja turvaavana, jolloin omien pääomien vähäisyys voi johtaa velkaantumisasteen kasvamiseen jolloin lisärahoituksen hankinta voi vaikeutua. Kannattavistakin investoinneista voidaan joutua luopumaan. Lisäksi korkokustannukset vieraasta pääomasta nousevat ja rahoituksen jatkaminenkin vaarantuu.