Elinkaaren vaiheet

Organisaatioiden elinkaaren eri vaiheissa kohdataan erilaisia riskejä ja organisaation johtamisessa tarvitaan uusia näkökulmia ja erilaisia riskienhallinnallisia toimenpiteitä. Organisaation siirtyessä elinkaaressa "eteenpäin", on syytä miettiä kulloiseenkin vaiheeseen liittyviä riskienhallintaan vaikuttavia seikkoja.

Perusasiat

Rahoitus Miten yrityksessäsi on varmistettu riittävä rahoitus ja pääoma?
Säädökset Liittyykö suunniteltuun toimintaan erityssäädöksiä, viranomaisvalvontaa, lupa-asioita?
Henkilöstö Miten TES vaatimukset vaikuttavat liiketoimintasi suunnitteluun ja kannattavuuteen? Ketkä ovat yrityksesi avainhenkilöt ja miten heidät on sitoutettu? Miten saadaan palkattua osaavaa henkilöstöä?
Organisaatio Miten hyvin valittu organisaatiorakenne tukee liiketoimintaa?
Toimintamalli Minkälaisen toimintamallin valitset yrityksellesi? Kuinka riippuvainen olet yhdestä toimittajasta tai asiakkaasta?
Strategia Miten arvioit eri skenaarioita ja niihin liittyviä riskejä strategisia valintoja tehdessä?
Markkinat Miten hyvin tunnet kilpailijat ja heidän tulevaisuuden strategiat lähialueilla/laajemmin?
Talous Miten kirjanpito, palkanlaskenta ja tilinpäätös prosessi ja järjestelmät on ratkaistu niin että talouden seuranta on systemaattista?

Lisätietoa yrityksen perustamisesta löytyy Suomen Uusyrityskeskukset ry:n perustamisoppaasta Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2016

Heidän sivuiltaan löytyy myös paljon muutakin neuvontamateriaalia

Tästä pääset lataamaan perustamisoppaan.

Käynnistäminen

Rahoitus Miten alkupääoma kootaan, oma pääoma / vierasta pääomaa?
Säädökset Liittyykö suunniteltuun toimintaan erityssäädöksiä, viranomaisvalvontaa, lupa-asioita?
Henkilöstö Onko sinulla tiedossa ko. alan ammattilaisia, ovatko valmiita tulemaan uuteen yritykseen?
Toimintamalli Onko suunnitellun toimintamallin hyvät ja huonot puolet analysoitu?
Markkinat Kuinka hyvin tunnet toimialan, sen parhaimmat kilpailijat, markkinakanavat, mikä on erityisosaamisesi?
Sidosryhmät Tunnetko hankintakanavat, mahdolliset alihankkijat, tarvitaanko erityistä logistiikkaa?
Talous Ovatko kirjanpitoa yms. hoitavat ammattitaitoisia, käytetäänkö ulkopuolisia, mitä järjestelmiä yritys tarvitsee?
Vakuutukset Onko tiedossa mitä pakollisia vakuutuksia yrittämisessä tarvitaan, entä mitä muita vakuutuslajeja olisi syytä harkita?

Tässä linkkejä erilaisiin vakuutusalan toimijoihin

Kehittäminen

Kehittämisen lähtökohdat Ovatko perusasiat vankalla pohjalla kehittämistä ajatellen?
Talous Ovatko käytettävissä olevat resurssit riittävät kehityspanoksiin? Onko uutta pääomaa tai muita vaadittavia resursseja saatavissa?
Yhteistyökumppanit Ovatko mahdollisten yhteystyökumppanien resurssit riittävät kehityksen edetessä? Onko sopimuksin varmistettu kriittisten resurssien riittävyys/saatavauus?

Verkostoituminen

Yhteistyö-
kumppanit
Miten yrityksessä on varmistettu että yhteistyökumppanit ja verkostoituminen eri tahojen kanssa luo mahdollisuudet olemassa olevan tai uuden liiketoiminnan ylläpitämiseen? Miten varmistetaan yhteistyökumppaneiden luotettavuus? Minkälaisilla sopimuksilla yhteistyötä tehdään?
Ulkoistaminen Miten toimintaa on ulkoistettu ja miten ulkoistamiseen liittyvät riskit on hallittu?

Kansainvälistyminen ja kasvu

Säädökset Miten eri maiden lainsäädännön riittävä tunteminen on varmistettu?
Toimitusketju Miten mahdolliset tuontiin ja vientiin liittyvä rajoitteet ja mahdollisuudet on tunnistettu?
Kulttuuri ja toimintatavat Miten hyvin on varauduttu eri maiden kulttuureihin ja miten hyvin ne tunnetaan?
Henkilöstö Onko yrityksessä riittävästi osaamista ja kyvykkyyksiä kansainvälisten kontaktien ja yhteistyön luomiseen?
Liiketoiminta-mahdollisuudet Millä tavoin yrityksessä suhtaudutaan uusiin innovaatioihin ja kuinka systemaattisesti tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

Taantuvat markkinat

Rahoitus Miten toiminnan rahoitus ja pääoman riittävyys on varmistettu? Miten kassavirran- ja käyttöpääoman hallinta varmistaa riittävän nopean reagoinnin mahdollisiin muutospaineisiin?
Henkilöstö Miten mahdolliset joustomahdollisuudet on huomioitu työsuhteissa suhdannevaihteluissa?
Myynti ja markkinointi Onko myynti ja markkinointikanavat ja toimenpiteet riittävällä tasolla suhteessa kysynnän vaihteluihin?
Tuotanto Onko tuotannossa riittävästi joustoa suhdannevaihteluiden tasaamiseen? Miten on varmistettu riittävästi kiinteiden kulujen minimointi/sopeutus?

Omistajan vaihdos

Ajoitus Onko omistajan vaihdokseen varauduttu riittävän ajoissa?
Vaikutukset Onko omistajan vaihdoksella vaikutusta yrityksen rahoitukseen, strategiaan ja liiketoiminnan suuntaamiseen?
Henkilöstö Miten henkilöstölle muutoksista viestitään?