Elinkaarimalli

Elinkaaren vaiheissa kohdataan erilaisia riskejä

Organisaatioiden elinkaaren eri vaiheissa kohdataan erilaisia riskejä ja organisaation johtamisessa tarvitaan erilaisia riskienhallinnan toimenpiteitä. Elinkaarimallin kautta voit miettiä riskienhallintaan liittyviä kysymyksiä oman organisaatiosi tilanteessa.

Organisaatioiden elinkaaren eri vaiheissa kohdataan erilaisia riskejä ja organisaation johtamisessa tarvitaan uusia näkökulmia ja erilaisia riskienhallinnallisia toimenpiteitä. Organisaation siirtyessä elinkaaressa “eteenpäin”, on syytä miettiä kulloiseenkin vaiheeseen liittyviä riskienhallintaan vaikuttavia seikkoja.

Rahoitus
Miten yrityksessäsi on varmistettu riittävä rahoitus ja pääoma?

Säädökset
Liittyykö suunniteltuun toimintaan erityssäädöksiä, viranomaisvalvontaa, lupa-asioita?

Henkilöstö
Miten TES vaatimukset vaikuttavat liiketoimintasi suunnitteluun ja kannattavuuteen? Ketkä ovat yrityksesi avainhenkilöt ja miten heidät on sitoutettu? Miten saadaan palkattua osaavaa henkilöstöä?

Organisaatio
Miten hyvin valittu organisaatiorakenne tukee liiketoimintaa?

Toimintamalli
Minkälaisen toimintamallin valitset yrityksellesi? Kuinka riippuvainen olet yhdestä toimittajasta tai asiakkaasta?

Strategia
Miten arvioit eri skenaarioita ja niihin liittyviä riskejä strategisia valintoja tehdessä?

Markkinat
Miten hyvin tunnet kilpailijat ja heidän tulevaisuuden strategiat lähialueilla/laajemmin?

Talous
Miten kirjanpito, palkanlaskenta ja tilinpäätös prosessi ja järjestelmät on ratkaistu niin että talouden seuranta on systemaattista?

Lisätietoa yrityksen perustamisesta löytyy Suomen Uusyrityskeskukset ry:n perustamisoppaasta Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2016

Heidän sivuiltaan löytyy myös paljon muutakin neuvontamateriaalia

Tästä pääset lataamaan perustamisoppaan.

Rahoitus
Miten alkupääoma kootaan, oma pääoma / vierasta pääomaa?

Säädökset
Liittyykö suunniteltuun toimintaan erityssäädöksiä, viranomaisvalvontaa, lupa-asioita?

Henkilöstö
Onko sinulla tiedossa ko. alan ammattilaisia, ovatko valmiita tulemaan uuteen yritykseen?

Toimintamalli
Onko suunnitellun toimintamallin hyvät ja huonot puolet analysoitu?

Markkinat
Kuinka hyvin tunnet toimialan, sen parhaimmat kilpailijat, markkinakanavat, mikä on erityisosaamisesi?

Sidosryhmät
Tunnetko hankintakanavat, mahdolliset alihankkijat, tarvitaanko erityistä logistiikkaa?

Talous
Ovatko kirjanpitoa yms. hoitavat ammattitaitoisia, käytetäänkö ulkopuolisia, mitä järjestelmiä yritys tarvitsee?

Vakuutukset
Onko tiedossa mitä pakollisia vakuutuksia yrittämisessä tarvitaan, entä mitä muita vakuutuslajeja olisi syytä harkita? Tässä linkkejä erilaisiin vakuutusalan toimijoihin

Kehittämisen lähtökohdat
Ovatko perusasiat vankalla pohjalla kehittämistä ajatellen?

Talous
Ovatko käytettävissä olevat resurssit riittävät kehityspanoksiin? Onko uutta pääomaa tai muita vaadittavia resursseja saatavissa?

Yhteistyökumppanit
Ovatko mahdollisten yhteystyökumppanien resurssit riittävät kehityksen edetessä? Onko sopimuksin varmistettu kriittisten resurssien riittävyys/saatavauus?

Yhteistyökumppanit
Miten yrityksessä on varmistettu että yhteistyökumppanit ja verkostoituminen eri tahojen kanssa luo mahdollisuudet olemassa olevan tai uuden liiketoiminnan ylläpitämiseen? Miten varmistetaan yhteistyökumppaneiden luotettavuus? Minkälaisilla sopimuksilla yhteistyötä tehdään?

Ulkoistaminen
Miten toimintaa on ulkoistettu ja miten ulkoistamiseen liittyvät riskit on hallittu?

Säädökset
Miten eri maiden lainsäädännön riittävä tunteminen on varmistettu?

Toimitusketju
Miten mahdolliset tuontiin ja vientiin liittyvä rajoitteet ja mahdollisuudet on tunnistettu?

Kulttuuri ja toimintatavat
Miten hyvin on varauduttu eri maiden kulttuureihin ja miten hyvin ne tunnetaan?

Henkilöstö
Onko yrityksessä riittävästi osaamista ja kyvykkyyksiä kansainvälisten kontaktien ja yhteistyön luomiseen?

Liiketoiminta-mahdollisuudet
Millä tavoin yrityksessä suhtaudutaan uusiin innovaatioihin ja kuinka systemaattisesti tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

Rahoitus
Miten toiminnan rahoitus ja pääoman riittävyys on varmistettu? Miten kassavirran- ja käyttöpääoman hallinta varmistaa riittävän nopean reagoinnin mahdollisiin muutospaineisiin?

Henkilöstö
Miten mahdolliset joustomahdollisuudet on huomioitu työsuhteissa suhdannevaihteluissa?

Myynti ja markkinointi
Onko myynti ja markkinointikanavat ja toimenpiteet riittävällä tasolla suhteessa kysynnän vaihteluihin?

Tuotanto
Onko tuotannossa riittävästi joustoa suhdannevaihteluiden tasaamiseen? Miten on varmistettu riittävästi kiinteiden kulujen minimointi/sopeutus?

Ajoitus
Onko omistajan vaihdokseen varauduttu riittävän ajoissa?

Vaikutukset
Onko omistajan vaihdoksella vaikutusta yrityksen rahoitukseen, strategiaan ja liiketoiminnan suuntaamiseen?

Henkilöstö
Miten henkilöstölle muutoksista viestitään?