Hyvä hallinto- ja johtamistapa (corporate governance)

Hyvä hallintotapa (Corporate governance) on prosessien ja organisaatiorakenteiden yhdistelmä, jonka johto on luonut johtaakseen organisaation toimintaa ja saavuttaakseen asettamansa tavoitteet.

Hyvällä hallinto- ja johtamistavalla (corporate governance) yleensä tarkoitetaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen toimintaa lisäten yrityksen kilpailukykyä. Yrityksen kaikkien toimielinten roolien ja vastuiden läpinäkyvyys sekä toimivuus ovat omistajien ja muiden sidosryhmien sekä koko yrityksen etu.

Perinteisesti hyvä hallintotapa tukee sijoittajainformaation välittämistä. Perheyrityksen hyvää hallintotapaa on arvioitava sillä perusteella, millaisen lähtökohdan kukin omistajaperhe valitsee ja mitkä periaatteet tukevat arvojohtamista. Omistamisen sisältämä ajattelu ja perinteinen hallinnon ajattelu eroavat siinä, että perheyrityksissä omistaja tuo yritykseen tietyn arvomaailman sekä vaikuttaa aktiivisesti yhtiön tulevaisuuden menestyksen turvaamiseen. Muissa kuin perheyrityksissä vastuu näiden asioiden tekemisestä on hallituksella ja operatiivisella johdolla omistajien pysyessä puhtaassa sijoittajaroolissa.

Sellaisten yhtiöiden, joiden omistuspohja on laaja tai toiminta on laadultaan ja laajuudeltaan huomattavaa tai joiden toiminta on alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävää, tulisi noudattaa nykyistä listayhtiöille annettua suositusta siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi laajasti omistetut osuuskunnat, suuret osakeyhtiöt ja keskinäiset vakuutusyhtiöt.

Markkinoiden ja pelisääntöjen tunteminen

Keskuskauppakamarilta saa materiaalia esim. harhaanjohtavasta markkinoinnista ja apukeinoista – katso lisää tästä.

Liiketapalautakunta

Liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton.

Kannanotto listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi

Asialuettelo listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2015

Kuntajohtaminen

Kansainvälisiä määritelmiä löytyy useita, ohessa muutama linkki