Työkaluja

Vaasan ja Tampereen yliopistojen v. 2021 toteuttaman Riski-Digi -hankkeen lähtökohta oli että digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Digitalisaatioon liittyy kuitenkin samalla lukuisia uusia riskejä, joiden hallinta vaatii yrityksiltä uutta osaamista sekä uusien välineiden käyttöä. Hankkeessa kehitettiin työkaluja riskienhallintaan digitalisaatiossa, esim. liiketoiminnan kehittämiseen Business Model Canvas -mallilla (Osterwalder 2010).

Työkalut ovat seuraavat:

1. Opas yritysjohdolle: “Riskienhallintaharjoitukset yrityksen toimintojen digitalisaation ja liiketoimintakehittämisen turvaamiseksi”https://sites.uwasa.fi/riskidigi/wp-content/blogs.dir/4/files/sites/118/2021/12/Riskienhallintaharjoitusopas.pdfSisältää kuvauksen Riski-Digi -työkalujen käytöstä​
2. BMC -työkalu (esitäytetty Excel-taulukko)https://sites.uwasa.fi/riskidigi/wp-content/blogs.dir/4/files/sites/118/2021/11/BMC-tyokalu.xlsxRiskien tarkastelu perustuen koko Business Model Canvasin sisältöön
3. Canvas light (esitäytetty Excel-taulukko) https://sites.uwasa.fi/riskidigi/wp-content/blogs.dir/4/files/sites/118/2021/11/Canvas-light.xlsxRiskien tarkastelu perustuen yksinkertaistettuun Business Model Canvasin rakenteeseen4. Riskien työstömatriisi (esitäytetty Excel-taulukko)https://sites.uwasa.fi/riskidigi/wp-content/blogs.dir/4/files/sites/118/2021/11/Riskien-tyostomatriisi.xlsRunko kehityssuunnitelman laatimiseen ja toimenpiteiden kirjaamiseen5. 5-Step Visual Model (muokattava PowerPoint-pohja)https://sites.uwasa.fi/riskidigi/wp-content/blogs.dir/4/files/sites/118/2021/11/5-Steps-tyokalu.pptxTarkastelu jossa hyödynnetään esitäytettyä, vaiheistettua dokumenttipohjaa digitalisaation riskien hallintaan
6. DigiTurvaMatriisi (PDF-dokumentti)
https://sites.uwasa.fi/riskidigi/wp-content/blogs.dir/4/files/sites/118/2021/12/DigiTurvaMatriisi.pdf5×5 taulukko jolla järjestelmällisesti tarkastellaan tyypillisiä riskejä suhteessa digitaalisiin teknologia-alueisiinEsitys sisältää myös esimerkkejä ratkaisukuvauksista liiketoiminnan kehittämiseen

Riski-Digi -hankkeen rahoitukseen osallistui Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja hankkeen toimenpidealue oli Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen verkkosivu: https://sites.uwasa.fi/riskidigi/

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä. Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Nelikenttäruudukon avulla yritys pystyy vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaansa.

Yrityksen toimintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Keskeistä on aina selvittää sekä yrityksen nykytilaan että sen tulevaisuuteen vaikuttavat asiat. SWOT -analyysi on yksinkertainen tapa ryhmitellä yrityksen toimintaan vaikuttavia lukuisia tekijöitä havainnolliseen nelikenttämuotoon.swot

Strength = Vahvuus
Weakness = Heikkous
Opportunity = Mahdollisuus
Threat = Uhka

Nelikenttäanalyysi sisältää sekä yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien (nykytilanteen) että sen uhkien ja mahdollisuuksien (tulevaisuuden) analysoinnin. Yrityksen vahvuudet ovat niitä toimenpiteitä tai resursseja, joita yritys pystyy hyödyntämään. Heikkoudet puolestaan ovat tekijöitä, joita yrityksen täytyy parantaa pystyäkseen toimimaan tehokkaasti. Terve liiketoiminta on mahdollista vasta kun myös yrityksen tulevaisuutta vaarantavat uhat ja menestymistä edesauttavat mahdollisuudet tunnetaan.

SWOT-analyysin suorittaminen

Nelikenttäanalyysi sopii käytettäväksi kaiken tyyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Tarkastelu voi koskea joko koko yritystä tai yksityiskohtaisemmin jotakin yritystoiminnan osaa. Yksityiskohtainen tarkastelu on rajatumpi, eli kohteena voivat olla esimerkiksi markkinat, tuotteet tai henkilöstö. Parhaimmillaan SWOT-analyysi on yksinkertainen menetelmä, jota voidaan käyttää yrityksessä joko yksin tai ryhmässä työskennellen. Yksi hyvä tapa on, että jokainen tekee analyysin ensin yksin ja kirjaa nelikentän ruutuihin yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämän jälkeen kaikkien ajatukset kootaan ryhmätyönä yhteen. Tällaisella aivoriihi-menetelmällä kyetään yrityksen tila selvittämään mahdollisimman kattavasti.

Analyysin teossa kannattaa noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Tee mahdollisimman yksinkertainen ja käytännönläheinen analyysi.
 • Pidä erillään nykytila (vahvuudet, heikkoudet) ja ne tekijät, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa liiketoiminnan onnistumiseen (uhat, mahdollisuudet).
 • Pyri löytämään nelikentän jokaiseen ruutuun yritystäsi kuvaavia tekijöitä. Kirjaa kaikki mieleen tulevat asiat ruudukkoon. Mitä enemmän ideoita syntyy, sitä parempi.

SWOT-lomake on saatavana PDF-tiedostona.

Tätä sivua vastaava SWOT-ohje PDF-formaatissa.

Analyysistä päätöksiin

Analyysin jälkeen yrityksen on syytä käydä läpi jokainen nelikentän ruutu. Konkreettiset toimintaratkaisut kumpuavat näistä nelikentän ruutuihin kirjatuista asioista:

 • Vahvista vahvuuksia ja hyödynnä niitä jatkossakin.
 • Korjaa ja paranna löydettyjä heikkouksia. Kaikkia heikkouksia ei voida poistaa, mutta niiden vaikutusta pitää pyrkiä lieventämään.
 • Hyödynnä mahdollisuudet resurssien mukaisesti.
 • Varaudu uhkiin hyvällä suunnittelulla, jolloin ikävät asiat eivät tule yllätyksenä. SWOT -analyysin avulla yritys pystyy melko vaivattomasti ja nopeasti saamaan selville sekä yrityksen nykytilan että tulevaisuudessa kehittämistä vaativat seikat. Menetelmän suosio piilee juuri sen yksinkertaisuudessa.

Keskuskauppakamari edistää yritysten riskienhallintaa ja turvallisuustietoisuuden lisäämistä selvityksillä, ohjeilla sekä erilaisilla yhteistyöhankkeilla.

 • Yritysten rikosturvallisuus -selvitys on ainoa valtakunnallinen selvitys, josta saadaan vertailukelpoista yritysten turvallisuustilanteesta.
 • Tässä linkki turvallisuusselvityksiin
 • Sivuilta pääset tutustumaan Kansalliseen yritysturvallisuusstrategiaan
 • Sivuilta löytyy linkki myös Keskuskauppakamarin Avainhenkilöriskit-oppaseen.

Linkki Keskuskappakarin sivulle, josta voit lukea enemmän.

Mitä on yritysturvallisuus?

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan yrityksen toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli on tarkoitettu kaiken kokoisten yritysten käyttöön. Mallin periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa myös erilaisissa organisaatioissa kuten viranomaisissa tai muissa yhteisöissä.

 • Yritysturvallisuus

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto – Yritysturvallisuus