1. Operatiivinen johtaminen

a. Toiminnan tavoitteet

P: Toiminnalliset tavoitteet ovat johdettu ylemmän tason tavoitteista, jotka ovat selkeitä sekä mitattavia ja mahdollistavat laadukkaan toiminnan seurannan ja valvonnan.

N:Toiminnan tavoitteita ei ole määritelty eikä kuvattu tai ne ovat epäselviä tai niitä ei voida mitata, eivätkä ne mahdollista riittävää toiminnan seurantaa ja valvontaa.

b. Toiminnan suunnittelu

P: Operatiivisen toiminnan suunnittelu on synkronoitu strategisen suunnittelun kanssa yhteen. Organisaatio kykenee varmistamaan strategisten tavoitteiden toteuttamisen operatiivisessa toiminnassaan.

N: Operatiivisen toiminnan suunnittelua ei ole synkronoitu strategisen suunnittelun kanssa yhteen jolloin operatiivinen toiminta on osittain tai täysin irrallaan strategisesta tason tavoiteasetannasta ja suunnittelusta. Organisaation operatiivinen suunnittelu keskittyy strategisten tavoitteiden kannalta epäolennaisiin tai täysin vääriin asioihin, eikä tue strategisten tavoitteiden saavuttamista.

c. Raportointi ja toiminnan seuranta

P: Organisaatio on määritellyt olennaisen tiedon, joita se tarvitsee liiketoimintaansa laadukkaaseen johtamiseen ja on varmistanut, että taloudellinen ja muu raportointiprosessi tuottaa tiedot luotettavasti, oikeansisältöisinä ja ajallaan.

N: Organisaatio ei ole määritelty olennaista tietoa liiketoimintansa tehokkaan johtamisen tueksi. Johtamiseen ja päätökseen tekoon tarvittava tieto tuotetaan ennalta määrittelemättömien prosessien kautta ja tietojen oikeellisuutta, riittävyyttä tai ajantasaisuutta ei kyetä varmentamaan.

d. Toiminnan seurannan mittarit

P: Toiminnan seuranta perustuu tavoitteiden kannalta ennalta määriteltyihin mittareihin, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamisen arvioimista. Toiminnan seuranta on säännöllistä ja perustuu luotettavaan ja ajantasaiseen raportointiin.

N: Toiminnan seurantaa varten ei ole määritelty tavoitteiden seurantaa tukevia mittareita. Toiminnan seuranta organisaatiossa ei ole systemaattista eikä luotettavaa. Seurannan mittareita ei ole tai niitä ei ole päätetty ennalta niin, että niillä seurattaisiin relevantteja asioita riittävän tarkalla tavalla.

e. Päätösten pohjana oleva informaatio

P: Organisaatiolla on olemassa hyvin määritellyt ja kuvatut päätöksentekoprosessit. Niissä on huomioitu tarvittavien tietojen riittävyys ja oikeellisuus samoin kuin vaikutusten arviointi käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja/tai tiedon luonteesta riippuen muita, riippumattomia lähteitä.

N: Organisaatio ei ole etukäteen määritellyt tai kuvannut päätöksentekoprosessejaan, eikä niihin liittyvien osapuolten vastuita. Tämä voi johtaa siihen, että organisaatio ei osaa kerätä kaikkea päätöksenteon edellyttämää tietoa ja päätös tehdään osin virheellisen tai puutteellisen tiedon varassa. Tämä voi johtaa siihen, ettei organisaatio kykene saavuttamaan tavoiteltuja hyötyjä.

f. Päätösten toimeenpano

P: Organisaatio seuraa tekemiensä päätösten toimeenpanoa päätösten tärkeyden kannalta tarkoituksenmukaisella organisaatiotasolla. Toimeenpanolle on asetettu selkeät tavoitteet. Toimeenpanosta on tehty suunnitelmat ja asetettu aikataulu, jonka toteutumista myös seurataan systemaattisesti ja säännöllisesti. Eri toimeenpanoprojektien keskinäiset riippuvuudet on tunnistettu ja projektin viivästyessä tai muuten poiketessa suunnitellusta tieto välitetään ja vaikutukset analysoidaan myös niissä projekteissa, jotka ovat tästä riippuvaisia.

N: Organisaatio ei seuraa tekemiensä päätösten toimeenpanoa päätöksen tärkeyden kannalta tarkoituksenmukaisella organisaatiotasolla.. Toimeenpanolle ei ole asetettu tavoitteita tai ne eivät ole selkeitä. Toimeenpanosta ei ole riittäviä suunnitelmia ja niille ei ole asetettu aikataulua, jonka toteutumista seurattaisiin systemaattisesti ja säännöllisesti. Eri toimeenpanoprojektien keskinäisiä riippuvuuksia ei ole tunnistettu ja projektin viivästyessä tai muuten poiketessa suunnitellusta tietoa tästä ei välitetä ja vaikutuksia analysoida myös niissä projekteissa, jotka ovat tästä riippuvaisia.