2. Teknologia

a. Teknologian kehitys

P: Organisaatio seuraa alansa teknologista kehitystä ja pyrkii myös itse mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään ja kehittämään teknologiaa toiminnan ja markkinoiden tarpeet huomioiden. Tämä mahdollistaa sen, että organisaatio on varautunut markkinoiden tarpeiden muutoksiin ajoissa ja kykenee vastaamaan niihin.

N: Organisaatio ei seuraa alansa teknologista kehitystä, eikä pyri itse kehittämään käyttämäänsä teknologiaa taikka ei etsi uusia teknologisia ratkaisuja.

b. Uuden teknologian valinta

P: Organisaatio huomioi teknologian kehityksen toimintaan ja teknologiaan liittyviä päätöksiä tehdessään sekä arvioi niihin vaadittavat investoinnit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näin teknologian elinkaari saadaan mahdollisimman pitkäksi ja valinnat ovat mahdollisimman kustannustehokkaita.

N: Organisaatio tekee teknologiset valinnat lyhytjänteisesti vain nykyhetken tarpeiden pohjalta pyrkimättä ennakoimaan, miten tarpeet ja teknologiat tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Organisaatio saattaa valita ja investoida teknologisiin ratkaisuihin, jotka vanhentuvat hyvin pian, jotka eivät ollenkaan skaalaudu tai jousta muuttuvien tarpeiden suuntaan, vaan pakottavat organisaation hyvin pian valitsemaan kokonaan uusia teknologioita ja tekemään massiivia investointeja. Näin valitun teknologisen ratkaisun elinkaari jää tarpeettoman lyhyeksi ja tehdyt valinnat tulevat erittäin kalliiksi.

c. Integrointi ja järjestelmäarkkitehtuuri

P: Organisaatio ottaa teknologisissa valinnoissaan huomioon mahdolliset integrointitarpeet jo olemassa oleviin tai hankittaviin järjestelmiin, jolloin valitut ratkaisut tukevat olemassa olevaa sekä uutta järjestelmäarkkitehtuuria. Kokonaisuuden ja yksittäisten ratkaisujen elinkaari pitenee ja investoinnit voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

N: Organisaatio ei huomioi teknologisia valintoja tehdessään olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria, jolloin uudet ratkaisut eivät integroidu haluttuun ympäristöön tai ratkaisut eivät tue tulevaisuuden kehitystä. Kokonaisuuden ja yksittäisten ratkaisujen elinkaari lyhenee ja investoinnit tulevat kalliiksi.