4. Prosessit

a. Tuotteiden tai palvelujen laatu

P: Yrityksen kyky hyödyntää henkilöstön osaamista, teknologiaa ja systemaattisia työmenetelmiä varmistaa tuotteiden ja/tai palveluiden laadun sekä asiakastyytyväisyyden sekä yrityksen toiminnan tarkoituksen mukaisuuden / toiminnan liiketaloudellisen kannattavuuden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

N: Yritykseltä puuttuu toimintamalli ja prosessit, joilla se tuottaa palveluita tai tuotteita laadukkaasti. Kyky systemaattiseen toimintaan sekä valvonnan puutteet laadunvarmistuksessa aiheuttaa tuotteiden ja/tai palveluiden laatupoikkeamia ja edelleen ylimääräisiä kustannuksia, asiakkaiden tyytymättömyyttä yrityksen toimintaan, mikä edelleen voi vaarantaa toiminnan tarkoituksen mukaisuuden ja/tai taloudellisen kannattavuuden.

b. Toimittajahallinta

P: Yrityksellä on keskistetysti selkeästi määritelty hankintastrategia ja periaatteet, jotka perustuvat yrityksen arvoketjuun ja haluttuun toimintamalliin. Hankintaperiaatteissa on määritelty ainakin:

  • kriittisten toimittajien tunnistaminen
  • toimittajien laatumittarit
  • periaatteet kriittisten toimittajien hallintaan

Yllä olevien näkökulmien pohjalta voidaan yhdistää esim. toimittajien toimitusvarmuus, laatu suhteessa heidän taloudelliseen tilaan.

N: Yritys ei ole määritellyt periaatteita toimittajahallintaan, jolloin toiminta ei ole kustannustehokasta, riippuvuus yksittäisestä toimittajasta voi olla merkittävä ja periaatteet toimitus ehtoihin voivat vaihdella toimittajista riippuen epäedullisesti yrityksen kannalta.

c. Prosessien tehokkuus

P: Yritys on määritellyt ja kuvannut toiminnan kannalta kriittiset prosessit sekä hyödyntänyt niitä toiminnan kehittämisessä, viestinnässä sekä valvonnan kehittämisessä. Hyvin toimivat ja selkeästi kuvatut ja toteutetut prosessit varmistavat tehokkaan toiminnan yrityksessä. Nämä antavat yritykselle etulyöntiasemaa vasten kilpailijoita ja tukevat yrityksen toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin pääsyä.

N: Yritys ei ole määritellyt tai kuvannut toiminnan kannalta kriittisiä prosesseja. Yleinen ymmärrys toiminnan tehokkuudesta, vastuista ja tehtävistä ei ole selvä jolloin toiminta saattaa olla tehotonta, toiminnan laatu huonoa ja ymmärrys tehtävien ja vastuiden merkityksestä yrityksessä voi olla epäselvä.

d. Jakelukanavat

P: Yritys on tunnistanut ja määritellyt toiminnan kannalta joustavimmat, nopeimmat ja kustannustehokkaimmat jakelukanavat sekä neuvotellut liiketoiminnan luonteen kannalta optimaaliset jakelusopimukset eri toimittajien kanssa perustuen tilauskantaan ja sen aikajänteeseen. Jakelukanavaratkaisut tukevat toiminnan kannattavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä.

N: Yritys ei ole tunnistanut ja määritellyt toiminnan luonteen kannalta joustavia ja kustannustehokkaita jakelukanavia mikä voi aiheuttaa asiakastyytymättömyyttä sekä lisäkustannuksia.