5. Henkilöstö ja osaaminen

a. Osaavan henkilöstön saatavuus

P: Yritys on määritellyt yhtenäisen henkilöstösuunnitelman, jossa on määritelty koko toiminnan näkökulmasta kriittiset nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, avainhenkilöt sekä rekrytointi tai seuraajasuunnitelma.

N: Yritys ei ole määritellyt henkilöstösuunnitelmaa eikä varautunut henkilöstön vaihtumiseen tai uusiin osaamistarpeisiin, minkä vuoksi osaavaa henkilöstöä ei saada palkattua ajoissa ja yrityksen toiminnan tehokkuus kärsii.

b. Avainhenkilöiden osaamisen ja työpanoksen pysyvyys

P: Avainhenkilöiden sitouttaminen yritykseen esim. palkitsemis- ja eläke ratkaisuilla on suunniteltu pitkällä tähtäimellä. Myös seuraajasuunnittelua tehdään ajoissa, jolloin osaaminen ehditään siirtämään seuraajalle.

N: Avainhenkilöstöä ei ole sitoutettu yritykseen ja heidän poislähtönsä tulee yllättäen eikä osaamista ehditä siirtää seuraajalle.

c. Arvot ja eettiset toimintatavat

P: Yrityksen arvot ja eettiset toimintatavat on määritelty ja organisaatiokulttuuria on rakennettu systemaattisesti. Tavoitteet ovat selkeät ja ne on viestitty läpi organisaation. Eettistä ilmapiiriä ja tavoitteisiin pääsyä tuetaan selkeillä toimenkuvilla, tarkoituksenmukaisilla sekä läpinäkyvällä ja oikeudenmukaisella palkitsemisjärjestelmällä.

N: Yrityksen arvoja ja eettisiä periaatteita ei ole määritelty eikä niiden toteutumista valvota käytännössä. Työntekijöille ei ole asetettu arvojen mukaisia tavoitteita tai niiden toteutusta valvota. Yritysjohto itse ei toteuta johtamisessaan ja toiminnassaan arvojen mukaista toimintaa mikä vähentää henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista. Lisäksi toimintaa ohjaavat valvontamenettelyt ovat puutteellisia, mikä altistaa virheille ja väärinkäytöksille.