6. Projektit

a. Projektin tavoitteen asetanta

P: Projektille asetetaan projektijohdon/projektin omistajan toimesta konkreettiset tavoitteet ja niille määritellään vastuut sekä mittarit, joita seurataan säännöllisesti.

N: Projektille ei aseteta konkreettisia mitattavia tavoitteita projektijohdon/projektin omistajan toimesta, jolloin tavoitteet jäävät epäselviksi eikä niiden seuranta ei ole selkeää ja projektin johtaminen ei ole johdonmukaista.

b. Projektin toimintamalli, aikataulut, kustannukset ja resurssit

P: Projektin toimintamalli, aikataulut, kustannukset ja resurssit määritellään projektin alussa projektijohdon toimesta riittävän kattavasti ja yksityiskohtaisesti sekä viestitään kaikille projektiin osallistuville selkeästi ja yhtenäisesti, jolloin näkemys ja tekemiset vaatimuksista ovat selvät ja projektin tavoitteiden saavuttaminen annetuilla reunaehdoilla on varmistettu.

N: Projektin toimintamallia, aikatauluja, kustannuksia eikä resursseja osata määritellä tai arvioida projektin alussa projektijohdon toimesta riittävän selvästi jolloin projektin eteneminen voi hidastua, projektiin kustannukset voivat ylittyä ja resursointi ei ole optimaalinen, jolloin projektin tavoitteita ei saavuteta.

c. Projektin johtaminen ja seuranta

P: Projektin johtaminen ja seuranta on järjestelmällistä ja jatkuvaa sekä perustuu projektin alussa tehtyihin tavoitteisiin jolloin projektiin varattujen resurssien kohdentaminen on ajantasaista ja kustannustehokasta.

N: Projektin johtaminen ja seuranta on puutteellista, jolloin projektijohdolla tai projektiin osallistuvilla ei ole käsitystä projektin etenemisestä, projektin kustannukset ja resursointi voidaan arvioida väärin eikä tavoitteita saavuteta.

d. Projektin lopputulosten vieminen käytäntöön

P: Projektin lopputulosten vieminen käytäntöön on huomioitu jo projektin alussa tehdyssä tavoiteasetannassa sekä projektijohdon jatkuva selkeisiin mittareihin perustuva seuranta ja valvonta varmistavat projektista saatujen hyötyjen maksimoinnin.

N: Projektin lopputulosten vieminen käytäntöön epäonnistuu johtuen puutteista projektin käyttöönoton suunnittelussa, resursoinnissa ja/tai toteutuksessa.