1. Henkilöstö

a. Työkyvyttömyys ja kuolema

  • Henkilöriskivakuutuksissa turvan laajuus voidaan valita kattamaan kuoleman, invalideiteetin, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle.
  • Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

b. Tapaturmat

  • Lakisääteiset vakuutukset tuovat työntekijöille turvaa mm. työtapaturman ja ammattitaudin varalle. Yritys voi täydentää työntekijöiden turvaa tapaturma-, sairauskulu-, matka-, henki- ja eläkevakuutuksilla. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla turvataan työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta.

c. Työterveys esim. avainhenkilöiden sairastuminen ja pitkäaikainen poissaolo

  • Sairaudet aiheuttavat usein enemmän poissaoloja kuin työtapaturmat.

d. Työsuojelu esim. vaaralliset työtavat ja työolosuhteet

  • Työturvallisuuden ja työkyvyn merkitys jäävät usein liian vähälle huomiolle. Yrityksen jokainen työtehtävä tulisi tarkastella ja arvioida säännöllisesti myös työturvallisuuden ja työn kuormittavuuden kannalta.

e. Henkilöturvallisuus esim. matkustamiseen liittyvät riskit

  • On muistettava, että henkilövahingot voivat työajan ohella tapahtua yhtä lailla vapaa-ajalla tai matkoilla.