Riskienhallintaprosessi

Yleistä

Riskienhallinnan onnistumisen kannalta on oleellista, että riskienhallintaprosessi ja sen osa-alueet ovat selkeästi vastuutettu osaksi normaalia johtamiskäytäntöä esim. liitettynä organisaation tai sen osien kannalta merkittävään päätöksentekoon, toiminnan arviointiin, johtopäätösten tekoon ja korjaavista toimenpiteistä päättämiseen. Organisaatio voi myös selkeästi määritellä, että eritasoisissa päätöstilanteissa sovelletaan erilaisia riskienhallinnan prosesseja.

Riskienhallintaan kuvataan englanninkielisissä teksteissä ilmaisuilla risk management ja managing risk.

Risk management tarkoittaa yleensä riskien hallintaan tarvittavia rakenteita ja käytäntöjä esim:

 • periaatteita,
 • politiikkoja,
 • työnjakoa (kuka tekee ja mitä tekee) sekä
 • ohjeita ja toimintamalleja

Eli miten riskejä tunnistetaan, analysoidaan ja arvotetaan sekä miten niistä raportoidaan. Edellä mainittuja asioita voidaan hallita ja kehittää keskitetysti organisaation johdon nimeämän tahon toimesta. Pienemmissä organisaatioissa vastuu on usein avainhenkilön muuhun toimeen liitettynä. Avainhenkilöllä tarkoitetaan tässä organisaation johtoryhmätasoista tai vastaavaa henkilöä.

Managing risk tarkoittaa miten ko. rakenteita sovelletaan käytännössä tunnistettuihin ja havaittuihin epävarmuuksiin (= riskeihin) [1] eli, miten organisaatio eri tasoilla käytännössä tunnistaa, hallinnoi tavoitteisiin vaikuttavia epävarmuuksia sekä raportoin niistä osana arkipäivän johtamista, päätöksen tekoon liittyvien arviontien tekoa jne.

Riskienhallinta on osana johtamisessa ja päätöksenteossa

 • kun organisaatiossa arvioidaa epävarmuuksia (= riskejä)
 • ydintoiminnan suunnittelussa, kun arvioidaan esim. miksi organisaation lyhyen tai pitkäaikavälin suunnitelmia taikka linjauksia on muutettava
  • uusien uhkien ja/tai mahdollisuuksien johdosta taikka
  • tunnistetuissa uhkissa ja/tai mahdollisuuksissa tapahtuneiden oleellisten muutosten johdosta
 • johdon systemaattisessa ja säännöllisessa seurannassa, kun arvioioidaan esim. tavoitteiden saavuttamista taikka muissa organisaation toimintaa ohjaavissa ja - arvioivissa prosesseissa
 • varmistamassa, että päätöksiin liittyvät epävarmuudet sekä niistä johtuvat oleelliset uhat ja mahdollisuudet ovat päätöksen tekijöiden arvioitavissa ja huomioitavissa päätöstä tehtäessä
 • hyödyntämällä markkina- yms. analyysejä, ja että nämä mielletään osaksi aineistoa, joiden pohjalta arvioidaan organisaatioon ja sen tavoitteisiin liittyviä mahdollisuuksia ja/tai uhkakuvia
 • auttamalla yhdistämään eri lähteistä tulevaa riskipohjaista tietoa johtopäätösten tekemiseen siitä, miten tilanne otetaan haltuun
 • varmistamalla, että läheltäpiti –tilanteet tunnistetaan, raportoidaan ja huomioidaan riskiarvioinneissa
 • jne.

Riskienhallinnan avulla parannetaan näin ollen ylimmän johdon näkemystä, miten organisaation strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamista edesautetaan sekä mitkä tekijät, ja minkälaisin vaikutuksin uhkaavat tavoitteisiin pääsyä.


[1] ISO 31000:n määritelmä: riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Tässä määritelmää avaavia huomautuksia.