Vahinkoriskit

Vahinkoriski – ”toteutuessaan vahinkoa – ennakoiminen, varautuminen ja välttäminen”

 • Tarkoittaa odottamattomien ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa uhkaa tapahtumasta, joka toteutuessaan aiheuttaa negatiivisia seurauksia.
 • Riskejä analysoitaessa on huomioitava riskien seurannaisvahingot. Välilliset vaikutukset saattavat olla suuremmat kuin itse vahinko.
 • Riskitekijöiden tunnistaminen ja seuraaminen auttavat hallitsemaan henkilö-, omaisuus- ja muita vahinkoriskejä sekä turvaamaan organisaation häiriöttömän toiminnan. Järjestelmällinen riskienhallintatyö tuo kustannussäästöjä vähentyneiden vahinkojen ja sujuvamman toiminnan kautta.
 • Vahinkoriskien taloudellisia seuraamuksia voidaan usein siirtää ainakin osittain vakuutusyhtiölle, mutta vahingon uhka säilyy ja riskienhallintakeinot jäävät yrityksen vastuulle ja toteutettaviksi. Yritysvakuuttamisen edellytyksenä on yleensä vakuutussopimuksissa ja suojeluohjeissa määritetty vahingontorjunnan perustaso.
 • Vaarat ovat erilaisia jokaisessa yrityksessä ja turvallisuus muodostuu monesta osatekijästä. Erilaisilla järjestelmillä ja ohjeilla esim. työterveys- ja turvallisuusjärjestelmillä, matkustamista koskevilla turvallisuusohjeilla, kriisitilanteita koskevalla ohjeistuksella jne. voidaan osaltaan hallita riskejä.

1. Henkilöstö

a. Työkyvyttömyys ja kuolema

 • Henkilöriskivakuutuksissa turvan laajuus voidaan valita kattamaan kuoleman, invaliditeetin, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle.
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

b. Tapaturmat

Lakisääteiset vakuutukset tuovat työntekijöille turvaa mm. työtapaturman ja ammattitaudin varalle. Yritys voi täydentää työntekijöiden turvaa tapaturma-, sairauskulu-, matka-, henki- ja eläkevakuutuksilla. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla turvataan työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta.

c. Työterveys esim. avainhenkilöiden sairastuminen ja pitkäaikainen poissaolo

Sairaudet aiheuttavat usein enemmän poissaoloja kuin työtapaturma.

d. Työsuojelu esim. vaaralliset työtavat ja työolosuhteet

Työturvallisuuden ja työkyvyn merkitys jäävät usein liian vähälle huomiolle. Yrityksen jokainen työtehtävä tulisi tarkastella ja arvioida säännöllisesti myös työturvallisuuden ja työn kuormittavuuden kannalta.

e. Henkilöturvallisuus esim. matkustamiseen liittyvät riskit

On muistettava, että henkilövahingot voivat työajan ohella tapahtua yhtä lailla vapaa-ajalla tai matkoilla.

2. Toimitilat, koneet, laitteet ja kulkuneuvot

a. Toimitilojen tuhoutuminen tai vaurioituminen esim. luonnonilmiöiden, tulipalon, räjähdyksen, vesivahingon tai rikosten johdosta

b. Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen toimintahäiriöt tai rikkoutuminen äkillisten ja yllättävien syiden johdosta

c. Kuljetusvahingot

d. Omaisuusvahinkojen aiheuttamat keskeytysvahingot (mahdollisesti myös alihankintaketjussa tapahtuneet vahingot)

 • Omaisuusriskejä vakuutetaan mm. kiinteistö-, palo-, vuoto-, murto-, myrsky-, konerikko-, laite-, rakennustyö-, tavarankuljetus-, ja rakennusvirhevakuutuksilla. Usein omaisuusriskejä vakuutetaan yhdistelmävakuutuksilla, jotka voivat kattaa esim. palo, luonnonilmiö, rikos, LVIS tai täysturvan.
 • Kansainvälisen omaisuuden vakuuttamisessa on huomiotava laki ja muut paikallismääräykset, jotka asettavat omat vaatimuksensa vakuuttamiselle ja edellyttävät usein paikallisen vakuutuksen ottamista kohdemaassa.
 • Omaisuusvakuutuksista ei välttämättä korvata kaikkia omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja esim. epäsuorat vahingot voivat olla rajattuja korvauspiirin ulkopuolelle.

3. Tuotteet, palvelut, ja muu toiminta

a. Toiminnasta aiheutuu vahingonkorvausvastuita ulkopuolisille esim. tuotevastuuvahingot, varallisuusvahingot, johdon vahingonkorvausvastuu jne.

b. Toiminnasta aiheutuu maineenmenetys

 • Toiminnan riskejä voidaan vakuuttaa mm. vastuu-, keskeytys-, oikeusturva-, kuljetus-, luotto-, potilas- ja rakennusvirhevakuutuksilla. Toiminnan riskejä arvioitaessa on erityisesti huomioitava kansainvälinen ulottuvuus.

4. Ympäristö

a. Maaperän, ilman, veden saastuminen tai pilaantuminen

b. Vaarallisten aineiden aiheuttama ympäristövahinko sekä sitä seuraava viranomaisten mahdollinen tutkinta ja vaatimus korjaavista toimenpiteistä ennen toiminnan jatkamista

 • Ympäristövahinkoihin liittyviä riskejä voidaan pyrkiä ennakoimaan ja torjumaan mm noudattamalla ympäristöjärjestelmiä ja -standardeja. Ympäristövahinkovakuutus on otettava silloin, kun toimintaa varten tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa.